fbpx

 

Loading Events
 • This event has passed.

Adult Learn to Ride Class/Klase Para Matutong Sumakay ang Adulto

Sunday, September 20, 2020 @ 11:00 am - 1:00 pm

Free

It’s never too late to learn to bicycle! Instructors will work one-on-one to assist participants in learning the basics of balancing, starting, stopping and steering a bike, as well as proper helmet fit and adjustment. Most people learn to ride their bike while taking the class, but even if they don’t, they will leave with tips to continue teaching themselves to ride.

 • The first step will be balancing on your bicycle; instructors will first remove the pedals and lower the seat enough so that you can put both feet on the ground.
 • You’ll learn balance by taking longer and longer steps until you’re “gliding.”
 • Then, once you’ve got that down, we’ll show you how to turn confidently and stop smoothly.
 • Once you feel comfortable, we’ll reinstall the pedals, so you can incorporate pedaling and learning to steer, and how to steer precisely in circles and figure-eights.
 • You’ll finish your lesson by learning how to shift gears so you can handle hills and prepare for more city riding.

Please be sure you can sit on your bike seat with both feet flat on the ground.

At this time, this class is limited to people 18 years old and above.

All participants MUST either bring a bike or rent a bike in advance. Bikes will not be available for rental at the class. If you don’t have a bicycle, you will be contacted before the class with information on how to rent one. If the cost of a rental ($20) presents a financial burden please contact Eliana (eliana@sfbike.org/‪415-409-9416‬). 

This class will be taught in English and Filipino.

Please contact Eliana Marcus-Tyler (eliana@sfbike.org/‪415-409-9416‬) with any questions about this program.

Please note: By providing your name and contact information through registration, you are consenting to this information being used for contact tracing should that become necessary.

//

Hindi pa huli ang lahat para matutong magbisikleta! Magtuturo ang mga instructor nang isahan upang tulungan ang mga kalahok na matutunan ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa pagbabalanse, pagpapatakbo, pagpapahinto at pagkontrol ng manibela ng bisikleta, pati na ang tamang pagsusuot at pag-aayos ng helmet. Karamihan sa mga tao ay natututong magbisikleta habang kumukuha ng klase, ngunit kung hindi man, tatapusin nila ang klase nang may tips para patuloy na turuan ang kanilang mga sariling magbisikleta.

 • Ang unang hakbang ay ang pagbabalanse sa iyong bisikleta; tatanggalin muna ng mga instructor ang mga pedal at ibababa nang husto ang upuan para makatapak sa lupa ang dalawang paa.
 • Matutunan mo ang pagbabalanse sa paghakbang-hakbang nang malaki hanggang ikaw ay “guma-glide na.”
 • Pagkapatapos, kapag nakuha mo na ito, ipapakita namin sa iyo kung paano lumiko nang may kumpiyansa at huminto nang maayos.
 • Kapag kumportable ka na, muli naming ikakabit ang mga pedal, para magawa mo ang pagpadyak at matutong gumamit ng manibela, at kung paano ang wastong pagliko nang paikot at pa-otso.
 • Matatapos ka sa pag-aaral ng kung paano kumambiyo para magawa mong umakyat sa mga paahon at maghanda para sa maraming pagmamaneho sa lungsod.

Ang klaseng ito ay limitado sa mga taong 18 taong gulang at pataas.

Kung wala kang bisikleta, kokontakin ka bago ang klase para sa impormasyon kung paano umarkila.

Ang klase na ito ay ituturo sa Filipino at Ingles.

Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring mag-email sa eliana@sfbike.org o tumawag sa 415-409-9416.

Sa pagbibigay ng iyong pangalan at impormasyon kung paano makokontak, pumapayag kang gamitin ang impormasyong ito para sa contact tracing.

Pagrehistro ng Filipino

This class is part of the SFMTA’s Bicycle Safety Education program, presented in partnership with the San Francisco Bicycle Coalition. This project is made possible by the San Francisco County Transportation Authority through a grant of Proposition K Local Transportation Sales Tax Funds.

*Events not officially sponsored or organized by the SF Bicycle Coalition are marked with an asterisk. We post events that might be of interest to our SF area members; we do not necessarily endorse any particular group or perspective you may find represented here.

To The Top